13 grudnia 2016

Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Techników
i Zasadniczych Szkół Zawodowych,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, prowadzone będzie monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Celem monitorowania jest ustalenie ilu uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, jak wynika z dokumentacji szkolnej, odbywa zajęcia praktyczne na zasadach dualnego systemu kształcenia, tj. na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (w przypadku uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej) lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą (w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej będących młodocianymi pracownikami).

Działanie to będzie prowadzone na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej przez Kuratorów Oświaty w 16 województwach, a wspierane będzie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
W roku szkolnym 2016/2017 monitorowaniem objętych jest 100% uczniów technikum oraz 100% uczniów zasadniczej szkoły zawodowej (publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych).

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam formularz, wcześniej dostępny w wersji tekstowej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Link – Ankieta

Ankiety będą widoczne na platformie od terminu rozpoczęcia monitorowania,tj. od godz. 12.00 w dniu 30.11.2016 r. Zostaną one przypisane wszystkim szkołom znajdującym się w bazie NPSEO.

Ankiety należy wypełnić do dnia 15.12.2016 r.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie monitorowania jest Piotr Łojek – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, tel. 41 350 18 57; e-mail: piotr.lojek@kuratorium.kielce.pl

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik