17 listopada 2016

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół zawodowych

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 pkt 1 i 4 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz § 2 uchwały Nr XXVII/400/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 3222) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego w ramach RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.