18 listopada 2016

Ważne! Nabór wniosków w działaniu 3.2

Dotyczy: Naboru wniosków w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,

informujemy, że do dnia 30 listopada 2016 r. istnieje możliwość wzięcia udziału w projektach w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie dla działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wspieranych przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W ramach działania, instytucjom publicznym z obszaru edukacji stworzono możliwość przeszkolenia m.in. nauczycieli oraz pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli z zakresu nauczania programowania, a także przeprowadzenie praktycznych zajęć dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, rozwijających umiejętności podstaw programowania.

Odwołując się do Państwa potencjału i doświadczenia, zachęcamy do udziału w przygotowywanych projektach i nawiązywania współpracy z wieloma podmiotami zamierzającymi pełnić rolę wnioskodawców. W przypadku podpisania deklaracji udziału, uczestnictwo szkoły w projekcie jest bezpłatne. Udział w projekcie będzie również doskonałym wstępem dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do planowanych zmian w systemie oświaty dotyczących wprowadzenia nauki programowania w szkołach, do którego zmierzają skoordynowane działania MEN we współpracy z resortem cyfryzacji.

W tym miejscu zwracamy Państwa uwagę również na niestandardowy, aukcyjny system wyłaniania beneficjentów, który podnosi szanse na uzyskanie dofinansowania projektu tym podmiotom, które nawiązały szeroką i aktywną współpracę oraz podjęły wspólne starania w kierunku doskonalenia kadr i uczniów w zakresie kompetencji cyfrowych. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi zasadami konkursu na jednym obszarze NUTS3 będzie realizowany wyłącznie jeden projekt, który spełni kryteria i uzyska najwyższą liczbę punktów, których liczba będzie w głównej mierze zależała od liczby nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej objętych projektem (zgodnie z zasadą 1 nauczyciel = 1 pkt). Podpisanie większej liczby deklaracji udziału w projekcie realnie zwiększa Państwa szanse na skorzystanie z możliwości przeszkolenia kadry nauczycielskiej oraz dzieci z terenu objętego wsparciem.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółową koncepcją działania 3.2 POPC, której treść wraz pozostałą dokumentacją konkursową dostępna jest na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs – Centrum Projektów Polska Cyfrowa: www.cppc.gov.pl.

Do pobrania: