19 października 2016

Projekt „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

W związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów Nr MF/MS5.4143.3. 204.2016.MF.2601 z dnia 21.09.2016 r. oraz decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej DE.WB.3511.1.101. 2016 z dnia 28.09.2016 roku na realizację projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”, serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów do zaangażowania się w dwumodułowy projekt edukacji globalnej w roku szkolnym 2016/2017 i 1.semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Projekt w 1.semestrze roku szkolnego 2016/2017 adresowany jest w szczególności do tych szkół
i zespołów nauczycieli, które w latach 2012-2015 uczestniczyły w projektach ORE i realizowały tematykę edukacji globalnej, wpisaną do podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, dobrych praktykach szkolnych, pragniemy przygotować Liderów Edukacji w zakresie edukacji globalnej, którzy z zespołem nauczycieli różnych przedmiotów i zajęć szkolnych będą współtworzyć regionalną sieć certyfikowanych Szkół Liderów Edukacji Globalnej. Liderzy zostaną przygotowani do pracy z zespołami nauczycieli w szkole przez koordynatorów – trenerów regionalnych edukacji globalnej wpisanych na listę ORE-MEN-MSZ (lista na stronie projektu edukacjaglobalna.ore.edu.pl)

Udział szkoły w projekcie pomoże w rozwijaniu kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży,
w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości stanowiących podstawę uczenia się przez całe życie oraz budowania odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy i uniwersalnych wartościach.

Zadania ORE realizowane we współpracy z regionalnymi placówkami doskonalenia nauczycieli jako Instytucjami Partnerskimi, służące organizacji sieci Szkół Liderów Edukacji Globalnej i wsparciu nauczycieli w realizacji EG w roku szkolnym 2016/2017:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla szkolnych Liderów Edukacji ( jeden Lider w szkole) przygotowujące do pracy Lidera z zespołem 10 nauczycieli w zakresie realizacji tematyki edukacji globalnej i organizacji Tygodnia Edukacji Globalnej, w tym:
  • 24 godziny szkolenia stacjonarnego oraz 16 godzin konsultacji indywidulanych lub grupowych – prowadzone przez koordynatorów – trenerów edukacji globalnej
   z listy ORE-MEN-MSZ (I etap do 8 grudnia 2016 roku, kontynuacja 2017)
 2. Organizacja 2-godzinnego spotkania Wolontariusza w każdej Szkole Lidera Edukacji Globalnej – listopad 2016, listopad 2017
 3. Wyposażenie Lidera w pakiet niezbędnych materiałów do pracy z zespołem nauczycieli,
  w tym publikację „Edukacja globalna. Poradnik dla nauczycieli II-IV etapu edukacyjnego” oraz 2 publikacje MSZ – październik 2016; pakiet materiałów dla nauczycieli klas 0/1-3/4 (listopad/grudzień 2016, II etap 2017);
 4. Udostępnienie nauczycielom e-szkolenia na poziomie podstawowym P1 „Edukacja globalna w szkolnych programach nauczania” na stronie projektu jako zasób otwarty
  – listopad 2016
 5. Udostępnienie szkołom innowacyjnej platformy „Grywalizacja w edukacji globalnej” – stopniowo listopad 2016 – czerwiec 2017 (dostęp do innowacyjnych narzędzi pozwalających na wykorzystanie TIK w realizacji projektów edukacyjnych i Tygodnia Edukacji Globalnej oraz na potrzeby przygotowania konkursu dla szkół na najlepszy projekt edukacyjny w 2017 roku);
 6. Przygotowanie 3-modułowego e-szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z założeniami reformy i nowej podstawy programowej (grudzień 2016- luty/marzec 2017)
 7. Konkursy dla szkół:
  • II edycja konkursu plastycznego dla szkół podstawowych „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”: październik – listopad 2016
  • Konkurs na Certyfikat „Szkoła Globalna / Szkoła Zrównoważonego Rozwoju” – wrzesień-listopad 2017

Zadania Dyrektora „Szkoły Liderów Edukacji Globalnej”:

 1. Wskazanie szkolnego Lidera VI edycji projektu edukacji globalnej „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” projektu i umożliwienie Liderowi udziału w 24-godzinnym szkoleniu stacjonarnym, zorganizowanym przez Koordynatorów regionalnych projektu (do listopada 2016; kontynuacja marzec / kwiecień 2017).
 2. Pomoc Liderowi w działaniu, szczególnie poprzez powołanie zadaniowego zespołu
  10 nauczycieli
  różnych przedmiotów (międzyprzedmiotowego), w tym m.in. biologa, geografa, fizyka, chemika, bibliotekarza, plastyka, informatyka, pedagoga/psychologa, opiekuna samorządu uczniowskiego – do realizacji zadań projektu EG, wynikających
  z realizacji tematyki edukacji globalnej zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego MEN.
 3. Umożliwienie Liderowi przeprowadzenia 3 spotkań w semestrze z zespołem nauczycieli ds. edukacji globalnej (1. organizacyjne, 2. planowanie działań, lekcji, zajęć szkolnych;
  3. podsumowujące prace I etapu- modułu 2016/ II etapu – modułu projektu 2017).
 4. Wsparcie działań nauczycieli i uczniów w organizacji Tygodnia Edukacji Globalnej, (włączenie samorządu uczniowskiego).
 5. Stworzenie warunków organizacyjnych do pracy nauczycieli z uczniami w ramach podjętych działań projektu, włączenie zadań EG do planu pracy nauczycieli, planu pracy szkoły.
 6. Współpraca z koordynatorem regionalnym projektu ORE w zakresie planowania zadań projektu w szkole, w tym organizacji spotkania Wolontariusza w szkole.

Mając świadomość ważności projektu – realizowanego przez ORE pod patronatem MEN
i MSZ
– dla kształtowania postaw dzieci i młodzieży opartych na uniwersalnych wartościach oraz rozwijania kluczowych kompetencji istotnych w procesie uczenia się, serdecznie zapraszam Państwa w imieniu koordynatorów regionalnych do projektu.

W regionie świętokrzyskim instytucją partnerską realizującą powyższe przedsięwzięcie jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, a koordynatorem regionalnym Pani Maria Bednarska.

Z wyrazami szacunku
Grażyna Kurowska Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE