13 października 2016

Konferencja „Śladami pamięci – uczeń/nauczyciel badaczami historii”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizują wspólne przedsięwzięcie edukacyjne pt. „Śladami pamięci – uczeń/nauczyciel badaczami historii".

Forma
Konferencja „Śladami pamięci – uczeń/nauczyciel badaczami historii".

Organizatorzy
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, IPN Delegatura w Kielcach.

Adresaci
Nauczyciele historii, języka polskiego, wychowawcy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

Opis formy
Przedsięwzięcie ma na celu wzbudzenie zainteresowania historią naszego regionu i kraju wśród uczniów szkół województwa świętokrzyskiego. Ważnym jego elementem będzie kształtowanie postaw patriotycznych związanych z otwartością, tolerancją i współpracą. Projekt wpisuje się w priorytety polityki oświatowej państwa odnoszące się do kształtowania postaw i wychowania do wartości oraz jest spójny z zadaniami Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w obszarze aktywnego zdobywania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.