13 października 2016

Komunikat w sprawie przekazania  informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie przypominam o konieczności przekazania informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 956 z późn. zm.) do dnia 15 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje wojewodzie informację zawierającą listę dzieci, którym nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie informacji dotyczącej dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: agnieszka.zarod@kuratorium.kielce.pl (tel. 41-342-16-47) do dnia 15 października br. zgodnie z załączoną tabelą.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik