8 sierpnia 2017

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego 2017

Do ubiegania się o stypendium motywacyjne uprawnione są osoby pochodzenia romskiego – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszej klasy w szkole ponadgimnazjalnej. Może być również przyznane osobie, która w roku szkolnym 2016/​2017 ukończyła naukę w szkole ponadgimnazjalnej.

Stypendia motywacyjne będą przyznane uczniom na podstawie uzyskanej liczby punktów na podstawie niżej wymienionych kategorii obejmujących osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2016/​2017:

  • średnia ocen wyliczoną przez szkołę,
  • frekwencja wyliczoną przez szkołę,
  • ocena z zachowania na świadectwie ukończenia roku szkolnego,
  • reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz dodatkowe osiągnięcia artystyczne,
  • praca na rzecz szkoły lub klasy,
  • działania na rzecz społeczności romskiej,
  • znajomość języka romskiego, która weryfikowana będzie przez pracownika Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, posługującego się biegle językiem romskim, podczas rozmowy telefonicznej bądź bezpośredniej z aplikantem.

O stypendium motywacyjne nie może ubiegać się uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy wyższej.

Szczegółowe informacje: http://​www​.romowie​.com/​o​l​d​/​m​o​d​u​l​e​s​.​p​h​p​?​n​a​m​e​=​C​o​n​t​e​n​t​&​p​a​=​s​h​o​w​p​a​g​e​&​p​i​d​=​160