9 września 2016

Zaproszenie na IX edycję przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego „Kochane Pierwszaki”

Panie/Panowie
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa świętokrzyskiego

 

W Polsce wszystkie dzieci od siódmego roku życia mają już ustawowy obowiązek uczęszczania do szkoły. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym od tego też wieku stają się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Droga dziecka do szkoły jest więc ważnym problemem komunikacyjnym i edukacyjnym. Dlatego właśnie edukacja dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym to świadomie zaplanowana i prowadzona działalność Nas – nauczycieli, rodziców i innych podmiotów, obejmująca nauczanie i uczenie się, wychowanie i samowychowanie, której głównym celem jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Biskup Kielecki Marian Florczyk, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach Dorota Koczwańska-Kalita, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach Dariusz Augustyniak, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik informują, że po raz dziewiąty,
14 września 2016 roku, tym razem na stadionie sportowym przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych, ul. Gimnazjalna 1, 26-052 Sitkówka-Nowiny w godzinach od 10.00-12.00 odbędzie się uroczystość "Kochane Pierwszaki".

Przedsięwzięcie "Kochane Pierwszaki" zostało objęte patronatem medialnym przez "Radio Kielce" i TVP3 Kielce.

Cele przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego są następujące:

  1. Zapoznanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasie I klasie szkoły podstawowej
    z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.
  2. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
  3. Uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.
  4. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
  5. Umiejętność przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni i na jezdni.
  6. Błogosławieństwo dzieci klas I u progu rozpoczęcia nauki szkolnej połączone
    z zainicjowaniem systematycznych działań w szkołach w zakresie kształtowania ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne w różnych sytuacjach, w tym jako użytkowników dróg.

Podczas spotkania wszystkie dzieci otrzymają elementy odblaskowe. Poświęcone zostaną tornistry uczniów klas I. Odbędą się również konkursy związane z profilaktyką i bezpieczeństwem na drodze.

W związku z faktem, iż udział w uroczystości jest wyjazdem pozaszkolnym, prosimy o zadbanie, by każdy rodziców wyraził zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w niniejszym przedsięwzięciu (załącznik nr 1 – pozostaje w szkole).

Mając na uwadze doniosłość planowanej uroczystości, wagę spraw związanych z edukacją dla bezpieczeństwa oraz zaangażowanie władz kościelnych, wojewódzkich, samorządowych i rządowych, proszę Państwa Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Dyrektorów o zabezpieczenie dzieciom dowozu na stadion sportowy w Nowinach.

Działania logistyczne wymagają, aby Państwo byli uprzejmi w terminie do 9 września 2016 roku wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy – online

Do pobrania:

Przebieg uroczystości
Logo akcji
Oświadczenie rodzica
Teksty piosenek

 

Podkreślam, że liczba miejsc jest ograniczona.
Osobami uprawnionymi do kontaktu w przypadku pytań i wątpliwości są:
– koordynator akcji Łukasz Maj – wizytator tel. 41 342 16 43
– Beata Niziołek, Renata Jędrzejewska, Jacek Staromłyński – wizytatorzy, tel. 41 342 18 49

Uprzejmie zapraszam również Państwa na ww. uroczystość.

Za współdziałanie w realizacji zadania – dziękuję.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik