14 września 2016

Konkurs „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy o prawidłowym żywieniu. Konkurs organizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz kuratoriami oświaty, w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wiedzy na temat prawidłowego żywienia oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec spożywania zdrowych produktów żywieniowych. Rodzaje produktów określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, w szczególności owoców, warzyw, produktów zbożowych pełnoziarnistych.

Do udziału w Konkursie mogą przystąpić całe klasy szkolne w następujących kategoriach konkursowych:

  • szkoła podstawowa
  • gimnazjum
  • szkoła ponadgimnazjalna.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczniów danej klasy pracy plastycznej pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”. Należy wybrać jedną z form z podanych niżej propozycji:

  • logo wraz z hasłem reklamowym
  • plakat
  • ulotka
  • kartka z kalendarza (na jeden wybrany miesiąc)
  • kalendarz całoroczny (na jednej stronie, graficzna oprawa tematyczna)

Każda szkoła może zgłosić jedną klasę. Pracę konkursową należy wykonać na jednej kartce w formacie A4, w dowolnej technice.

Zgłoszenia do Konkursu (wykonana praca konkursowa, karta zgłoszenia, załączniki, o których mowa w § 3 ust. 3) należy przesyłać pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem Konkurs „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz” w terminie od dnia 1 września do dnia 30 września 2016 r. (do godziny 16.00). Decyduje data wpływu pracy konkursowej, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Nagrodą w Konkursie będzie udział w uroczystej Gali Finałowej Konkursu trzech klas − laureatów trzech kategorii konkursowych, wraz z ich opiekunami, w dniu 1 grudnia 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu zamieszczonym poniżej w Załączniku nr 1.

Osobą kontaktową w Kuratorium Oświaty w Kielcach jest Pani wizytator Małgorzata Połeć, p. 322, tel. 41-342 18 20, e-mail: malgorzata.polec@kuratorium.kielce.pl.