21 czerwca 2016

Zapytanie w sprawie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2017 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2017 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645). Dofinansowanie to odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w roku 2017 i nadesłanie w formie elektronicznej na adres: beata.koziol@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca br. wg poniższego wzoru:

Nazwa gminy

………………………….

Rok 2017

Liczba młodocianych

Kwota

Nauka zawodu

 

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

 

 

Razem

 

 

Do obliczeń należy przyjąć następujące kwoty dofinansowania:

  • 1. w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
  • 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik