21 czerwca 2016

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – czerwiec w 2016 roku.

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – czerwiec 2016 r

Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca br.

Nazwa gminy

Liczba uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne za okres styczeń – czerwiec w br. *

Liczba uczniów, którym wypłacono zasiłki szkolne za okres styczeń – czerwiec w br. *

Razem liczba uczniów objętych pomocą materialną (kol.2 + kol.3)

 

 

 

 

Uwaga:

* w kolumnie 2 i 3 należy wykazać wyłącznie uczniów, którym wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w ramach przekazanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego i środków własnych gminy od stycznia do czerwca 2016 roku.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik