17 czerwca 2016

Wydawanie świadectw i innych druków szkolnych – MEN przypomina

W związku ze zbliżającym się zakończeniem w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina kilka zasad dotyczących umieszczania znaków graficznych na świadectwach i innych drukach szkolnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,świadectwa, odpisy świadectw dojrzałości, odpisy aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomu, suplementy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, a także kopie, o których mowa w § 23 ust. 2 rozporządzenia wydawane są odpowiednio przez szkoły, kuratora oświaty, komisje okręgowe i przedszkola nieodpłatnie”.

Jednocześnie przypominamy, że świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz okręgowe komisje egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi (art. 11 ustawy o systemie oświaty).

W drodze powyższego rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił także:

  • 1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w tym umieszczenie na wzorach druków szkolnych znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, sposób dokonywania sprostowań ich treści i wydawania duplikatów, a także tryb i sposób dokonywania legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;
  • 2) wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

W przepisach uwzględniono również konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół i wyników sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, a także wymóg, aby wysokość odpłatności za wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 2, nie przewyższała kwoty opłaty skarbowej za legalizację dokumentu, określonej w przepisach o opłacie skarbowej,

MEN przypomina także, że nie jest uprawnione umieszczanie na tych dokumentach znaków graficznych, oznakowań i pieczęci innych, niż wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.