16 czerwca 2016

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wpisu na świadectwie ukończenia szkoły zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Dyrektorzy
Szkół i Placówek Oświatowych
województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

Świętokrzyski Kurator Oświaty na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) został zobowiązany, do końca lutego tego roku, do podania do publicznej wiadomości wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20 h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2pkt 5 lit. a, oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Mając powyższe na względzie, Świętokrzyski Kurator Oświaty opublikował listę zawodów wiedzy oraz określono miejsca uznane za wysokie.

Do Kuratorium Oświaty w Kielcach w ostatnim czasie wpływają od dyrektorów szkół jak również organizatorów konkursów i zawodów oraz rodziców uczniów informacji o zawodach, które nie zostały umieszczone na ww. liście.

W obecnej sytuacji, mając na względzie najlepiej pojęty interes dziecka o którym jest mowa w art. 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.), Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się do dyrektorów szkół, aby w bieżącym roku szkolnym, uwzględnili przy wpisie na świadectwie ukończenia szkoły również inne zawody (spoza listy), które spełniają ww. kryterium art. 20m ustawy, – tzn. te zawody, które są organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły, o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Jednocześnie przypominam, że wpis na świadectwie jest podstawą do przyznania punktów w procesie rekrutacji.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik