13 czerwca 2016

Rządowy Program "Bezpieczna+" – nabór wniosków

Państwo
Dyrektorzy szkół
oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły
z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

do 20 czerwca 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”.

Program przewiduje wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa dla organów prowadzących szkoły (z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych) na realizację działań, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły poprzez działania ułatwiające współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art.2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące przedsięwzięcia:

 • 1) promowanie aktywności uczniów, mających na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;
 • 2) podejmowanie działań wychowawczych, w tym rozwijających umiejętności psychospołeczne, komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami;
 • 3) podejmowanie działań mających na celu włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne;
 • 4) podejmowanie działań umożliwiających nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • 5) podejmowanie działań antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami;
 • 6) wdrażanie programów mediacji rówieśniczej oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji;
 • 7) podejmowanie działań mających na celu integrację z lokalnym środowiskiem.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania i złożenie wniosku o dofinansowanie do dnia 20 czerwca 2016r. do sekretariatu Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3.

Informacji dotyczących Programu „Bezpieczna+” oraz trybu składania wniosków udziela
p. Norbert Krzystanek z Kuratorium Oświaty w Kielcach, tel. 342-16-27, e-mail: norbert.krzystanek@kuratorium.kielce.pl

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty jedynie w przypadku otrzymania niezbędnych
do jego realizacji środków finansowych. W przeciwnym wypadku konkurs może zostać unieważniony.

Zachęcam Państwa do skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach tego programu.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Do pobrania:

 1. Wzór wniosku dyrektora szkoły.
 2. Wzór wniosku organu prowadzącego.
 3. Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu "Bezpieczna +" w wersji papierowej i elektronicznej (na adres e-mail: norbert.krzystanek@kuratorium.kielce.pl)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”
 5. Uchwała nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
 6. Załącznik do uchwały nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.