7 czerwca 2016

Sposób kalkulowania kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2016

MEN przedstawia metodologię wyliczania kwot subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2016 dla jednostek samorządu terytorialnego – zastosowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do wyliczenia kwot przekazanych przy piśmie z dnia 22 marca 2016 r. nr DWST-WSST.356.2811.2016.CKW:

 • w przypadku szkół ogólnodostępnych i integracyjnych oraz szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych w zakresie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej, uwzględnia się kwotę SOA wynikającą z przeliczenia ucznia finansowym standardem A oraz kwoty wynikające z przeliczenia dodatkowymi wagami algorytmu na 2016 r.: od P1 do P12 , P28, P32, P35, P38, P39 (metodologia ta dotyczy również dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, będących uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych z wyłączeniem średniorocznej liczby uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych);
 • w przypadku szkół specjalnych uwzględnia się łączną kwotę subwencji naliczoną na te szkoły (z wyłączeniem średniorocznej liczby uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych oraz z wyłączeniem wag na zadania pozaszkolne od P48 do P50, oraz z wyłączeniem wagi na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – P47,);
 • w przypadku placówek wychowania przedszkolnego uwzględnia się kwoty naliczone wagami P37(z wyłączeniem średniorocznej liczby uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych) i P45;
 • w przypadku placówek uwzględnia się środki naliczone wagami od P42 do P45;
 • w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej, uczęszczających do szkół artystycznych uwzględnia się kwotę SOA wynikającą z przeliczenia ucznia finansowym standardem A oraz kwoty wynikające z przeliczenia dodatkowymi wagami algorytmu na 2016 r.: od P1 do P12, P32, P35, P39 oraz wagi od P20 do P26;
 • w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej, uczęszczających do szkół sportowych, w których wszyscy uczniowie znajdują się w oddziałach sportowych uwzględnia się wagę P17;
 • w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej ,uczęszczających do szkół mistrzostwa sportowego, w których; wszyscy uczniowie znajdują się w oddziałach mistrzostwa sportowego uwzględnia się wagę P18;
 • w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej, uczęszczających do szkół w których wszyscy uczniowie szkoły są przeliczani wagą dla mniejszości narodowych i etnicznych, tj. wagą P13 lub P14, lub P15 uwzględnia się odpowiednio kwotę subwencji naliczone odpowiednią wagą – P13 lub P14 lub P15;
 • w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej, uczęszczających do szkół w których wszyscy uczniowie szkoły są przeliczani wagą dla oddziałów dwujęzycznych mniejszości narodowych i etnicznych uwzględnia się kwotę subwencji naliczona wagą P16;
 • w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej, uczęszczających do szkół w których wszyscy uczniowie szkoły są przeliczani wagą P19 lub P30, lub P31 lub P33, uwzględnia się odpowiednio kwotę subwencji naliczone odpowiednią wagą – P19 lub P30 lub P31 lub P33.

Uwagi:

 1. Wyodrębnione zostało nauczanie poza szkołą:
  • W szkołach specjalnych cała liczba uczniów objęta nauczaniem poza szkołą.
  • W szkołach ogólnodostępnych (bez oddziałów przyszpitalnych) liczba dzieci objęta nauczaniem poza szkołą, będąca różnicą między liczbą dzieci niepełnosprawnych, a liczbą dzieci niepełnosprawnych wykazanych w tabeli U3.1 .
 2. Subwencja oświatowa naliczana wagami P11 i P12 jest wliczana dla zasadniczych szkół zawodowych (ogólnodostępnych), tylko w przypadku gdy wszyscy uczniowie w szkole są zaliczani do jednej wagi. Jeśli w zasadniczej szkole zawodowej dla części uczniów naliczana jest waga P11 a dla części P12 to nie ma możliwości rozróżnienia jaka waga (P11 czy P12) jest naliczana dla ucznia niepełnosprawnego.
 3. Jeżeli w małej szkole (nie przekraczającej 70 uczniów) są naliczane wagi dla uczniów mniejszości nie uwzględniamy kwoty subwencji naliczanej wagą P3.

Kwoty subwencji na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki i metod pracy kształcenia specjalnego wskazane przez MEN mogą być wykorzystywane do oceny stopnia realizacji obowiązku wynikającego z art.13 tzw. „ustawy okołobudżetowej” przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ewentualnie przez organy kontrolne. Jednakże nie wyklucza to sytuacji, w której to samorząd lub organ kontrolny dokona odrębnej kalkulacji kwoty subwencji w omawianym zakresie.

Jednostka samorządu terytorialnego może pozyskać ze szkół i placówek dane, które umożliwią dokonanie bardziej szczegółowej kalkulacji ww. kwot. Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowując metodologię wyodrębniania środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla poszczególnych samorządów przyjęło założenia upraszczające, gdyż nie posiada w systemie informacji oświatowej bardziej szczegółowych danych do sporządzenia jeszcze precyzyjniejszych wyliczeń.