31 maja 2016

Monitorowanie realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektorzy
zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży
województwa świętokrzyskiego

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 prowadzone będzie monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu przez uczniów zasadniczej szkoły zawodowej z wyłączeniem uczniów będących młodocianymi pracownikami.

Celem monitorowania realizacji praktycznej nauki zawodu w zasadniczej szkole zawodowej jest pozyskanie informacji o stosowanych przez szkoły rozwiązaniach organizacyjnych
związanych z realizacją praktycznej nauki zawodu oraz o uwzględnianiu zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, których stosowanie sprzyja osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych.

Działanie prowadzone na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Kuratorów Oświaty w 16 województwach wspierane będzie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W roku szkolnym 2015/2016 monitorowaniem zostaną objęte wszystkie zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży (z podziałem na publiczne oraz niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych), z wyłączeniem szkół, w których kształcenie odbywają wyłącznie uczniowie będący pracownikami młodocianymi. Monitorowaniem nie są objęte zasadnicze szkoły zawodowe specjalne.

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej, poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam formularz, wcześniej dostępny w wersji tekstowej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
men.gov.pl/strony/monitorowanie-realizacji-praktycznej-nauki-zawodu-w-zasadniczej-szkole-zawodowej.html

Planowany termin wypełniania ankiet: 1.06.2016r. (od godz. 12.00) – 7.06.2016r.

Rejestracja dyrektorów na platformie możliwa jest w każdym terminie. Dyrektorów, którzy rejestrowali się w latach ubiegłych, zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła.

Ankiety będą widoczne na platformie SEO od terminu rozpoczęcia monitorowania,
tj. od godz. 12.00 w dniu 1 czerwca 2016r. Zostaną one przypisane wszystkim szkołom znajdującym się w bazie NPSEO.

Bardzo prosimy Państwa Dyrektorów szkół o dokładne sprawdzanie zawartości skrzynek pocztowych podanych na platformie SEO w trakcie rejestracji, w tym zabezpieczeń antyspamowych, do których mogą trafiać informacje wysyłane automatycznie przez platformę SEO oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Osoba odpowiedzialna: Marianna Poddębniak st. wizytator;
e-mail: marianna.poddebniak@kuratorium.kielce.pl: tel. 41 342 16 44

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik