13 października 2015

Pro­jekt „Lek­cje z ZUS” – konkurs „Warto Wiedzieć Więcej”

Sza­now­ni Pań­stwo
Dy­rek­to­rzy i Na­uczy­cie­le szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
w wo­je­wódz­twie świę­to­krzy­skim

Za­chę­ca­m Pań­stwa do za­po­zna­nia się z pro­po­zy­cją Za­kła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych
do­ty­czą­cą uczest­ni­cze­nia szko­ły w au­tor­skim pro­jek­cie „Lek­cje z ZUS” oraz do wzię­cia udzia­łu
w kon­kur­sie do­ty­czą­cym ubez­pie­czeń spo­łecz­nych.

Dziś, nie­ste­ty, nie­wie­lu mło­dych Po­la­ków zdaje sobie spra­wę z tego, czym są ubez­pie­cze­nia
spo­łecz­ne i czym skut­ku­je de­cy­zja o wy­klu­cze­niu się z tych ubez­pie­czeń. „Lek­cje z ZUS” mają za za­da­nie kształ­to­wać świa­do­mość mło­dzie­ży, ucząc przy tym za­sa­dy so­li­da­ry­zmu spo­łecz­ne­go,
a po­nad­to dawać prak­tycz­ną wie­dzę przy­szłym przed­się­bior­com.

Kon­kurs po­dzie­lo­ny jest na trzy etapy:

  • szkol­ny, w któ­rym ry­wa­li­zu­ją mie­dzy sobą ucznio­wie rozwiązują samodzielnie test,
  • wo­je­wódz­ki i cen­tral­ny, w któ­rych od­by­wa się ry­wa­li­za­cja dru­ży­no­wa.

Człon­ko­wie trzech naj­lep­szych dru­żyn w kraju, wy­ło­nio­nych na eta­pie cen­tral­nym otrzy­ma­ją cenne na­gro­dy (m.​in. lap­to­py, tablety). Na­gro­dzo­ne zo­sta­ną rów­nież szko­ły, które ci ucznio­wie będą
re­pre­zen­to­wać. Tak więc warto wie­dzieć wię­cej o ubez­pie­cze­niach spo­łecz­nych, tak dla samej bar­dzo istot­nej wie­dzy, jak i moż­li­wo­ści wy­gra­nia na­gród.

Zgło­sze­nia ze szkół będą przyj­mo­wa­ne do 30 paź­dzier­ni­ka 2015 r. (szko­ły prze­sy­ła­ją zgło­sze­nia do wska­za­nych od­dzia­łów ZUS). Kon­kurs prze­bie­ga w trzech eta­pach:

  • I etap (szkol­ny) od­bę­dzie się 16 li­sto­pa­da 2015 r.
  • II etap (wo­je­wódz­ki) od­bę­dzie się 14 marca 2016 r.
  • III etap (cen­tral­ny) od­bę­dzie się 26 kwiet­nia 2016 r.

Wszel­kich in­for­ma­cji udzie­la rzecz­nik pra­so­wy Od­dzia­łu w Kiel­cach:

  • Paweł Szka­lej tel. 41 36 77 300, kom 502 008 421 ; e-ma­il: pawel.​szkalej@​zus.​pl

Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje zawarte są na stronie: www.zus.pl/edukacja