26 września 2015

Dofinansowanie podręczników dla uczniów niewidomych i/lub słabowidzących

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół oraz placówek
województwa świętokrzyskiego

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DZSE-WSPE.262.5.2015.AP z dnia 15 września 2015 r. dotyczącym dodatkowego dofinansowania w roku szkolnym 2015/2016 zakupu i/lub wydruku podręczników i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych oraz dla uczniów słabowidzących informuję, że zapewniono możliwość uzyskania dotacji na realizację tego zadania w ramach porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego.

W przypadku uczniów uczęszczających do szkół publicznych, których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, środki finansowe na pokrycie kosztów realizacji wyżej wymienionego zadania będą przekazywane na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a organami prowadzącymi te szkoły.

Zawarcie porozumienia nie jest uwarukowane koniecznością wniesienia wkładu własnego przez Zleceniobiorcę.

Zwracam jednak uwagę, że w ramach porozumienia możliwe jest wyłącznie dofinansowanie podręczników innych niż:

  • 1) zgłoszonych przez dyrektorów szkół do ORE do wydruku w ramach przetargu zapewnianego przez MEN (w I półroczu 2015r.),
  • 2) objętych dofinansowaniem w ramach „Wyprawki szkolnej”,
  • 3) zakupionych w ramach dotacji celowej na podręczniki udzielonej zgodnie z art. 22ae ustawy o systemie oświaty.

Dodatkowo informuję, że dyrektorzy szkół mogą skorzystać z zaadaptowanych podręczników odpowiednio w systemie Braille'a i druku powiększonym, które zostały wykonane na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez szkoły. Podręczniki udostępnione są do bezpłatnego pobrania (po uprzednim złożeniu oświadczenia) na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: www.ore.edu.pl.

Jednocześnie informuję, że MEN w 2015 r. zlecił Uniwersytetowi Warszawskiemu wykonanie adaptacji podręcznika do klasy II szkoły podstawowej pt. „Nasza szkoła" do potrzeb uczniów niewidomych i słabowidzących, jak również uczniów niepełnosprawnych napotykających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem i afazją.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: (22) 34-74-670, (22) 34-74-646 lub pod adresem e-mail: adaptacje@men.gov.pl

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł