22 września 2015

Opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży na terenie woj. świętokrzyskiego

Panie, Panowie
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie
Dyrektorzy szkół oraz placówek województwa świętokrzyskiego
Rodzice uczniów i wychowankowie

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na terenie województwa świętokrzyskiego w szkołach funkcjonuje tylko 35 gabinetów stomatologicznych, a na terenie powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego, kazimierskiego i sandomierskiego nie ma żadnego gabinetu zlokalizowanego w szkole i żadna placówka nie realizuje świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

Z uwagi na alarmujący stan uzębienia dzieci w Polsce Prezes NFZ – Pan Tadeusz Jędrzejczyk podpisał w sierpniu 2015 r. Zarządzenie Nr 52/2025/DSOZ o możliwości zakontraktowania gabinetów stomatologicznych na terenie szkół. Zarządzenie zmienia zarządzenie w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju – leczenie stomatologiczne, w którym w § 8 dodany został ust. 4 w brzmieniu „W przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, przy ocenie ofert preferowane i dodatkowo oceniane są: lokalizacja gabinetu stomatologicznego w szkole oraz załączenie do oferty porozumienia zawartego z dyrektorem szkoły o objęciu opieką stomatologiczną dzieci tej szkoły (…)”.

Celem wprowadzonych przez NFZ zmian jest zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, a tym samym prowadzenie skutecznej profilaktyki u najmłodszych pacjentów.

Uważam, że nie ma w Polsce innego bardziej efektywnego i sprawniej funkcjonującego systemu opieki stomatologicznej nad najmłodszym pokoleniem niż działanie gabinetów szkolnych, w których nie ma kolejek, a dzieci przyjmowane są w sposób planowy i systematyczny. Szczególnie ważną rolę szkolne gabinety stomatologiczne odgrywają w mniejszych ośrodkach, gdzie dostęp do świadczeń jest ograniczony.

Samorządowcy, środowiska lekarskie, pedagodzy, rodzice, którzy dostrzegają sens takiej inicjatywy, mają moje pełne poparcie.

Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do podjęcia stosownych działań.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł