22 września 2015

Program „Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy”

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy zainaugurował swoją działalność w 2008 roku w Warszawie, natomiast w charakterze ogólnopolskim funkcjonuje od września 2009 roku. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Program obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski. Minister Edukacji Narodowej pełni nad przedsięwzięciem Patronat Honorowy.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy prowadzony jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami: w Warszawie – przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Katowicach – przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w Białymstoku – przy Uniwersytecie w Białymstoku, w Poznaniu – przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, we Wrocławiu – przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu a także w Szczecinie -przy Uniwersytecie Szczecińskim. W październiku 2015 roku rozpoczyna działalność nowy ośrodek EUD w Gdańsku/Sopocie – przy Uniwersytecie Gdańskim. Przez okres dwóch lat (od września 2009 do czerwca 2011) prowadzony był ośrodek EUD w Bełchatowie, we współpracy z Urzędem Miasta Bełchatowa. Przez dwa semestry EUD działał w Lublinie, przy Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Sześć edycji EUD zrealizowano w Kielcach, przy Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Uniwersytet działa w systemie semestralnym. Każdy semestr obejmuje sześć spotkań trwających po dwie godziny lekcyjne. Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii i etyki biznesu (zobacz: aktualny program zajęć dla dzieci oraz program zajęć archiwalnych edycji EUD). Organizatorzy starają się przy tym, aby przekazywana wiedza dostosowana była poziomem trudności do wieku odbiorców, a język przekazu był zrozumiały. Przystępność treści jest wzmacniana przez różnego typu wizualizacje multimedialne. Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. Częstym punktem zajęć na EUD są quizy, turnieje, symulacje, prace plastyczne. Podczas warsztatów mali studenci wcielają się w rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy specjalistów ds. marketingu, ucząc się przy tym pracy w grupie, samodzielnego myślenia i planowania.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich partnerskich uczelni oraz ekspertów Fundacji (zobacz:Wykładowcy). W realizacji zajęć warsztatowych pomagają wolontariusze, w tym studenci z kierunków ekonomicznych oraz psychologii, pełniąc role opiekunów grup.

Po każdym spotkaniu na stronie internetowej publikowane są materiały edukacyjne z wykładu, relacja wideo z zajęć oraz prezentowana jest galeria zdjęć, zawierająca zarówno fotografie samych uczestników zajęć, jak również wyników ich prac warsztatowych (zobacz: Baza wiedzy). Dzięki temu uczestnicy zajęć mają szansę przypomnieć sobie omówiony materiał, nieobecni – nadrobić zaległości, zaś rodzice – podejrzeć swoje pociechy podczas pracy i zorientować się w przerabianej na zajęciach tematyce zajęć.

Na zakończenie każdego ze spotkań nasi studenci otrzymują wpisy do indeksu, będące poświadczeniem ich obecności na zajęciach. Każdy student Uniwersytetu, który obecny jest na minimum 4 z 6 spotkań w danym semestrze, otrzymuje dyplom. Osoby uczestniczące we wszystkich spotkaniach – dyplom z wyróżnieniem. Dodatkowo dla chętnych przewidziano test z zakresu zrealizowanych semestralnych zajęć. Trzy osoby, które uzyskają najwyższą notę w danym ośrodku, otrzymują wartościowe nagrody (zobacz: Galeria Najlepszych i Prezentacja nagród).

W ramach spotkań EUD organizowane są również zajęcia dla rodziców (zobacz: aktualny program zajęć dla rodzicóworaz archiwum spotkań z rodzicami). Zajęcia te mają pomóc w wychowaniu ekonomicznym dzieci oraz kształtowaniu u najmłodszych postaw i zachowań przedsiębiorczych. Na spotkaniach z opiekunami omawiane są następujące kwestie: jak przysposobić dziecko do rozsądnego dysponowania pieniędzmi, jak wychowywać w dobie internetu i otaczającej nas technologii, jak wykształcić w dziecku wrażliwość etyczną, jak wspierać dziecko w nauce, jaką rolę w procesie kształtowania postaw asertywnych u dziecka pełni rodzic, czy i jak można kształtować w dziecku umiejętność kreatywnego myślenia, jak rodzice mogą pomóc dziecku w odkrywaniu jego zainteresowań oraz wiele innych równie ważnych i interesujących zagadnień z zakresu wychowania.

Dotychczas zrealizowano piętnaście edycji zajęć EUD (zobacz: Archiwum). Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród uczniów i rodziców wraz z opiniami zbieranymi na bieżąco pozwalają na bardzo pozytywną ocenę zajęć i ich efektywności. Aż 97 % studentów EUD jest zadowolonych z uczestnictwa w zajęciach.