24 sierpnia 2015

Poradniki ORE dotyczące wymagań Państwa stawianym szkołom

„Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika,
który oprócz formalnego wykształcenia
posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy
oraz nawyk nieustannego uczenia się.”

Peter Druker

Państwo
Dyrektorzy szkół/placówek,
Nauczyciele,
Rodzice uczniów,
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły/placówki
w województwie świętokrzyskim

 

Szanowni Państwo,

zachęcam do zapoznania się z wizją współczesnej szkoły zawartą w wymaganiach postawionych przez państwo szkołom i placówkom oświatowym. Szkoły otrzymują informacje o poziomie spełniania tych wymagań w wyniku ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny. Rezultatem każdej ewaluacji zewnętrznej jest raport przekazywany szkole (placówce) i organowi prowadzącemu oraz publikowany na stronie internetowej www.npseo.pl

Dzięki ewaluacji:

  • rodzice mają wpływ na wyznaczanie kierunków rozwoju szkoły/placówki, realny wpływ na ocenę jej pracy oraz łatwiejszy dostęp do informacji o szkole. Nie tylko tej, do której uczęszcza ich dziecko, ale także o tej, do której chcą swoje dziecko posłać;
  • dyrektorzy i nauczyciele poznają silne strony działalności swojej szkoły, ale również obszary wymagające uwagi i pracy;
  • organy prowadzące uzyskują w raportach dostęp do rzetelnie zebranych i przeanalizowanych danych z możliwością wykorzystywania ich do kreowania lokalnej polityki oświatowej.

Z myślą o tych właśnie trzech grupach uczestników ewaluacji powstały specjalne poradniki o wymaganiach państwa stawianych szkołom wydane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji:

 

Zaprszam Państwa do lektury

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł