21 sierpnia 2015

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

Państwo
Dyrektorzy szkół
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

już w sierpniu br. rusza Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”. Województwo świętokrzyskie na wsparcie tych działań otrzymało 127 848 zł.

W ramach programu o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na realizację działań szkół, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkół, mogą występować organy prowadzące szkoły (z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych). Wsparciem mogą zostać objęte działania wspierające szkoły w realizacji przedsięwzięć:

  • 1) promujących aktywność uczniów, mających na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;
  • 2) wychowawczych, w tym rozwijających umiejętności psychospołeczne, komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami;
  • 3) włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne;
  • 4) umożliwiających nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • 5) antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami;
  • 6) związanych z wdrażaniem programu mediacji rówieśniczych oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji;
  • 7) integrujących z lokalnym środowiskiem.

Organy prowadzące będą mogły skorzystać ze wsparcia finansowego również w kolejnych latach – w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018. Wnioski należy składać odpowiednio do dnia 1 czerwca 2016 r. oraz do dnia 1 czerwca 2017 r.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania i złożenie wniosku o dofinansowanie do dnia 15 września 2015 r. do sekretariatu Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX wieków Kielc 3.

Informacji w tej sprawie udziela pani wizytator Beata Gawęcka-Ajchel, tel. 884 346 482, e-mail: beata.gawecka@kuratorium.kielce.pl

Zachęcam Państwa do skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach tego programu.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł