3 lipca 2015

Diagnozowanie potencjału, planowanie i monitorowanie kariery zawodowej uczniów

Panie i Panowie Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie realizując projekt „Wyspa zawodów”, którego celem jest zwiększenie szans na prawidłowe diagnozowanie potencjału, planowanie i monitorowanie kariery zawodowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych opracowała i udostępniła do powszechnego korzystania na stronie internetowej www.wyspazawodow.wspa.pl narzędzie diagnostyczne i materiały metodyczno-informacyjne, tzn:

  • Kwestionariusz Zainteresowań i Predyspozycji Zawodowych (ZiP) – służący do diagnozowania preferencji zawodowych uczniów szkół z różnych typów szkół ponadgimnazjalnych (w tym dla dorosłych) oraz centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (do wykorzystania w systemie on-line),
  • Karty zawodów – zawierające kompendium wiedzy (w ramach danego zawodu) na temat: uzyskiwanych kwalifikacji, wykonywanych zadań i czynności zawodowych, zestawu efektów kształcenia w zawodzie, predyspozycji psychofizycznych, kompetencji społecznych i personalnych, charakterystyki środowiska pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego (karta została opracowana wg aktualnej klasyfikacji zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego),
  • Gra RPG „Czysta Robota” – pozwalająca m.in. na poznawanie przez uczestników gry (uczniów) zawodów, które w przyszłości będą wykonywać oraz na zalezienie swojego miejsca na rynku pracy.

Mając na względzie potrzebę wspierania uczniów i ich rodziców w pozyskiwaniu wiedzy zawodoznawczej oraz preferencji zawodowych wśród młodzieży bardzo proszę Państwa o upowszechnienie we własnych środowiskach szkolnych informacji o możliwości skorzystania z materiałów udostępnionych przez Wyższa Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (adres placówki: ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, e-mail:projekty@wspa.pl, strona internetowa www:wspa.pl).

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł