19 czerwca 2015

Komunikat w sprawie wysokości prognozowanych środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania na lata 2016-2019

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje w chwili obecnej założenia do projektu planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 rok oraz projekt wstępnych założeń do planu finansowego na lata 2017-2019. Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 j.t. z późn.zm.) z Funduszu Pracy pochodzą środki na dofinansowanie kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Dofinansowanie odbywa się na zasadach określonych w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie w trybie pilnym informacji dotyczącej wysokości prognozowanych środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania na lata 2016-2019 i nadesłanie w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca br. wg załączonego wzoru.

Do obliczeń należy przyjąć następujące kwoty dofinansowania:

  1. w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień