2 czerwca 2015

Komunikat w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2015 r.

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że w związku z realizacją dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2015 r. (Dz. U. poz. 452) w roku bieżącym obowiązują następujące wzory formularzy niezbędnych do ustalenia wysokości ww. dotacji:

Załącznik nr 5 – wniosek jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Załącznik nr 2 – wzór informacji przekazywanej przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego

Jednocześnie w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów obowiązują dodatkowe formularze:

Załącznik nr 5a – wniosek jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

UWAGA: dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy złożyć osobny formularz nr 5a

Załącznik nr 2a – wzór informacji przekazywanej przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej, niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

UWAGA: dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy złożyć osobny formularz nr 2a

Zgodnie z art. 22 ae ust. 5a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572) poszczególne kwoty dotacji celowej dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów są powiększane poprzez pomnożenie ich przez wskaźniki zgodnie z załączoną tabelą.

Należy zaznaczyć, że do klasyfikacji budżetowej dodano nowy rozdział: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. W tym rozdziale powinny być klasyfikowane wydatki poniesione ze środków dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na to, czy uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Rozdział 80150 dotyczy szkół ogólnodostępnych oraz integracyjnych, nie dotyczy natomiast szkół specjalnych (w tym przypadku zastosowanie mają odpowiednio rozdziały 80102 i 80111).

Podstawy prawne:

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł