2 czerwca 2015

„Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona” – raport z badań

Panie, Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy
szkół i placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego

22 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja promująca raport z badań „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” organizowana przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Zaprezentowane dane stanowią kontynuację badań z 2011 r. dotyczących dyskryminacji w polskich szkołach opisanych raportem pt. „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”.

W ww. raporcie przedstawiono ilościowe i jakościowe wyniki badań, opisano rodzaje działań podejmowanych w szkołach w ramach edukacji związanej z przeciwdziałaniem dyskryminacji, reakcje nauczycieli i postawę rodziców na przejawy dyskryminacji w szkole. Sformułowano wnioski i szeroką listę rekomendacji w celu wyboru przez szkoły kierunków działań przeciwdziałających dyskryminacji. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2013 poz.560), wprowadzającą z dniem 1 września 2013 r. do ewaluacji zewnętrznej nowe obszary tematyczne, m.in. obowiązek prowadzenia przez szkoły/placówki działań antydyskryminacyjnych. Zapisy dotyczące prowadzenia przez wszystkie rodzaje szkół i placówek działań antydyskryminacyjnych umieszczono na poziomie podstawowym, co oznacza, że wszystkie szkoły/placówki w Polsce powinny takie działania realizować.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona” oraz materiałami pokonferencyjnymi. Odsyłam również do skorzystania z materiałów umieszczonych na stronie internetowej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej: www.tea.org.pl.

Świadomość, wiedza i umiejętności nauczycieli oraz podjęcie w szkołach i placówkach systemowych działań antydyskryminacyjnych może przynieść wymierny efekt wyeliminowania ze szkół i placówek dyskryminacji, przemocy motywowanej uprzedzeniami i nierównego traktowania.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł