22 maja 2015

Uczysz języków obcych? – Dołącz do sieci!

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym podległa Ministerstwu Edukacji Narodowej,zaprasza nauczycieli uczących języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym z gmin wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców do udziału w e-learningowych spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia na multimedialnej platformie edukacyjnej doskonaleniewsieci.pl

Na platformie funkcjonuje ponad 65 sieci tematycznych, w którychuczestniczą prawie dwa tysiące nauczycieli języków obcych z obszarów defaworyzowanych. W ramach działania sieci nauczyciele dzielą się wiedzą, doświadczeniem i materiałami związanymi z różnymi aspektami nauczania języka obcego.

Nauczyciele, którzy zarejestrują się na platformie oraz wypełnią załączony formularz zgłoszeniowy, otrzymają możliwość bezpłatnego korzystania z materiałów edukacyjnych wspierających pracę nauczycieli języków obcych (m.in. scenariuszy zajęć) oraz możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy ważne dla nauczycieli.

Każda szkoła, której nauczyciel przyśle wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, otrzyma ponadto zestaw atrakcyjnych pomocy edukacyjnych wspierających pracę z uczniami na lekcji języka obcego: grę planszową „Z Europkiem przez Europę”, poradnik dotyczący budowania przyjaznego środowiska wspierającego efektywną naukę języka obcego oraz pakiety metodyczne z ciekawymi pomysłami na zajęcia językowe. Pomoce edukacyjne będą rozsyłane do szkół wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania się zasobów.

Rejestracja na platformie to także możliwość uzyskania porad od ekspertów zajmujących się m.in. metodyką nauczania języków obcych oraz możliwość zapoznawania się na bieżąco z planowanymi w tym zakresie działaniami edukacyjnymi. Uczestnicy sieci będą mieli stały dostęp do informacji o bezpłatnych szkoleniach, konferencjach i seminariach organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Rejestracja na platformie nie zobowiązuje do aktywnego udziału w dyskusjach i pracach prowadzonych w ramach sieci. Nauczyciele mogą korzystać z bezpłatnych zasobów platformy w dowolnym momencie.

Zgłoszenia można dokonać, wypełniając załączony formularz zgłoszeniowy oraz przesyłając go w wersji papierowej na adres Ośrodka Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa (z dopiskiem Języki obce) oraz elektronicznej (skan) na adres: jezykiobce@ore.edu.pl do dnia 10 czerwca 2015 r.

Sieci współpracy i samokształcenia są organizowane w ramach projektu systemowego prowadzonego przez ORE „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych –
etap II”.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji http://www.ore.edu.pl/jezykiobce