20 maja 2015

Narzędzia diagnostyczne do wykorzystania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 1. Informacje przekazane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE):
  • Do diagnozy ucznia zdolnego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych mogą zostać wykorzystane następujące bezpłatne narzędzia opracowane przez ORE w ramach projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym":
   • Test Uzdolnień Wielorakich dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej do zastosowania przez nauczycieli szkół podstawowych;
   • Test Uzdolnień Wielorakich dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej do zastosowania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
   • materiały merytoryczne opisujące istotę koncepcji, właściwości testów oraz sposoby wspomagania uczniów uzdolnionych w rozwoju. Podręcznik składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera koncepcję wspierania ucznia w rozwoju, w tym także diagnozowania jego uzdolnień. W tej części została opisana także struktura i zawartość testu. Druga część dostarcza materiałów metodycznych do pracy z uczniem zdolnym. Materiał ten zawiera także szczegółowy opis cech charakteryzujących ucznia uzdolnionego oraz związane z nimi wytyczne do pracy z takim dzieckiem. W podręczniku zaprezentowano także kilka szczegółowych scenariuszy dotyczących pracy z uczniem uzdolnionym.
  • Zestaw narzędzi diagnostycznych został rozesłany w wersji papierowej odpowiednio do szkół należących do Sieci Szkół Odkrywców Talentów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zestaw narzędzi diagnostycznych wraz z materiałami pomocniczymi zostanie także zamieszczony na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne mogą korzystać z obu rodzajów testów. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zainteresowane otrzymaniem klucza do właściwego testu są proszone o bezpośredni kontakt za pomocą formularza zgłoszeniowego, który będzie zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie ORE. Klucz do TUW będzie wysłany na adres poczty elektronicznej wskazanej przez daną szkołę/placówkę w ww. formularzu zgłoszeniowym. Zestawy narzędzi diagnostycznych są dostępne w wersji elektronicznej na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://www.ore.edu.pl/s/1571.
  • Ponadto, w 2013 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej została opracowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji publikacja skierowana do psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych pt. „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności”. Ww. pozycja odpowiada na potrzebę poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów wielojęzycznych i odmiennych kulturowo, w tym oceny ich poziomu rozwoju intelektualnego. Poruszane zagadnienia dotyczą nie tylko wyboru i stosowania dostępnych na rynku narzędzi diagnostycznych, ale również m.in. stosowania testów w praktyce diagnostycznej. Publikacja została nieodpłatnie przekazana do poradni i jest dostępna na stronie ORE: http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4093:diagnoza-psychologiczna-w-kontekcie-wielokulturowoci-i-wielojzycznoci&catid=106:specjalne-potrzeby-edukacyjne-aktualnoci&Itemid=1081
 2. Informacje przekazane przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE):
  • Instytut uruchomił stronę internetową: http://eduentuzjasci.pl/pracowniatestow na której znajduje się szczegółowy wykaz narzędzi opracowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. Umieszczone są na niej dane dotyczące narzędzi diagnostycznych IBE wraz ze szczegółowymi o nich informacjami.
 3. Informacje przekazane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU):
  • W ramach projektu pn. „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej” w latach 2012 – 2013 w celu wspierania doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego w szkołach i rozumianego jako proces edukacyjny opracowano narzędzia służące do badania stanu doradztwa zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Narzędzia te mogą być wykorzystywane przez wychowawców, nauczycieli i doradców zawodowych odpowiedzialnych za realizację zadań doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych udzielających wsparcia szkołom w zakresie tworzenia wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa.
  • Narzędzia są dostępne w publikacji pt. „Raport z pilotażu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego”, która przedstawia przede wszystkim rozwiązania organizacyjne w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, których celem jest nawiązywanie i rozwijanie lokalnej współpracy – jest dostępna do bezpłatnego pobrania pod adresem: http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=raport-z-pilotazu.pdf
  • We wszystkich publikacjach wydawanych przez KOWEZiU omawiane są różnorodne narzędzia diagnostyczne wraz z propozycjami ich wykorzystania w pracy z uczniami.
  • W publikacji pt. „Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego” zaprezentowano propozycje modeli, schematów diagnostycznych oraz metody, które mogą być wykorzystywane zarówno przez profesjonalnych doradców, jak i nauczycieli czy wychowawców. Publikacja jest dostępna do bezpłatnego pobrania pod adresem: http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=warsztat-diagnostyczny.pdf
  • Publikacja pt. „Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji” zawiera materiały z seminarium, które odbyło się w 2010 r. Celem seminarium była wymiana wiedzy, opinii na temat jakości oraz przydatności metod i narzędzi stosowanych w polskim poradnictwie zawodowym. Publikacja jest dostępna do bezpłatnego pobrania pod adresem: http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=metody_i_narzedzia.pdf
  • Publikacja pt. „Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym” stanowi zbiór materiałów z seminarium, które odbyło się w 2012 r. Podczas seminarium zaprezentowano rodzaje diagnoz oraz metody diagnozowania Zwrócono uwagę także na to jak doradcy zawodowi mogą profesjonalnie i odpowiedzialnie budować, rozwijać własne kompetencje zawodowe w obszarze diagnostyki. Publikacja jest dostępna do bezpłatnego pobrania pod adresem: http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=KOWEZIU-Internet-72-DPI.pdf
  • Publikacja pt. Methods, techniques and tools to diagnose competences” prezentuje rezultaty międzynarodowego seminarium Cross Border, które odbyło się w 2013 r. Jego celem było praktyczne zapoznanie się z metodami, technikami i narzędziami stosowanymi w diagnostyce kompetencji oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy krajami partycypującymi w spotkaniu. W trakcie seminarium doradcy zawodowi uczestniczyli w wielu warsztatach prowadzonych przez specjalistów z poszczególnych krajów. Publikacja zawiera materiały z poszczególnych warsztatów. Publikacja jest dostępna do bezpłatnego pobrania pod adresem: http://www.euroguidance.pl/download.php?plik=methods_techniques_and_tools.pdf. Publikacja jest wyłącznie w języku angielskim.
  • Powyższe publikacje uwzględniają potrzeby odbiorców dla których zostały przygotowane i stanowią narzędzia przydatne do zbierania informacji w procesie doradczym oraz pełnią rolę materiałów metodyczno-dydaktycznych, są dostępne do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej:
  • Na stronie: http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/vademecum-doradztwa-zawodowego udostępniane są bezpłatne narzędzia, które powstały w ramach konkursu MEN nr 4/POKL/3.4.3/08 Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów”.
  • W roku szkolnym 2014/2015 pracownicy KOWEZiU są zaangażowani w charakterze konsultantów w projekcie konkursowym ORE nr 2/POKL/3.4.3/2013 Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów”. Szczegółowych informacji na temat konkursu może udzielić Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wydział IP2, który jest realizatorem tego projektu.
 4. Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020
  • W ramach działań planowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, działania edukacyjne realizowane na poziomie centralnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w Priorytecie Inwestycyjnym 10.1, Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje działania na rzecz poprawy jakości pracy szkół i placówek, a także rozwoju nowoczesnych metod wspierania uczenia się, dostosowanego do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy.
  • W zaplanowanym działaniu pn. „Wsparcie funkcjonowania systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” planuje się projekt „Budowanie i upowszechnianie narzędzi wspomagających pracę placówek systemu poradnictwa”, którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz przygotowanie narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży, a także procedur postępowania diagnostycznego dla specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Planuje się, że będzie to miało miejsce w ramach kompleksowego projektu opracowania modelu pracy poradni, którego istotną część będą stanowić standardy dotyczące ich funkcjonowania. Ważna część tych standardów będzie dotyczyła narzędzi diagnostycznych stosowanych w poradniach. Pozwoli to na podniesienie jakości działania poradni, także w obszarze diagnozowania.