11 września 2015

Pilny komunikat do dyrektorów szkół/placówek dotyczący bezpieczeństwa uczniów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
Organy Prowadzące
z terenu województwa świętokrzyskiego

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zwracam się do Państwa z pilną prośbą o rzetelne i bieżące, systematyczne sprawdzanie infrastruktury oświatowej (boiska, place zabaw) w placówkach. Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z:

  • art.39 ust.1 pkt 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: „wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę”,
  • art.6 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) nauczyciel obowiązany jest: „rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę”.

Ponadto bardzo proszę zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie dowozów.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł