13 maja 2015

Ustawa „podręcznikowa” – wyjaśnienia

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół oraz placówek
w woj. świętokrzyskim

W związku z kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach pytaniami dotyczącymi realizacji ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 811 ze zm.) uprzejmie wyjaśniam:

 1. Pojęcia: podręcznik, materiał edukacyjny, materiał ćwiczeniowy oznaczają trzy różne rzeczy:
  • Podręcznik to podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
  • Materiał edukacyjny to materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
  • Materiał ćwiczeniowy to materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności (art. 3 pkt 23-25 zmienionej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami, dalej jako u.s.o.).
 2. Nauczyciel może realizować program nauczania bez zastosowania podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego (art. 22 aa. pkt 2 u.s.o.).
 3. Do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej obowiązuje jeden podręcznik lub materiał edukacyjny (art. 22 ab. ust.1 pkt 1 u.s.o.).
 4. Do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej może obowiązywać więcej niż jeden podręcznik lub materiał edukacyjny . Może to wynikać z poziomów nauczania języków obcych (art.22 ab. ust.2 pkt 1 u.s.o.).
 5. Ustalony przez dyrektora szkoły zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązuje we wszystkich oddziałach dla danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne
  (art. 22 ab. ust. 4 pkt 1 u.s.o.).
 6. Materiały ćwiczeniowe obowiązują w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym (art. 22 ab. ust. 4 pkt 2 u.s.o.).
 7. Dotacja celowa przyznawana na wyposażenia szkół w materiały ćwiczeniowe jest udzielana corocznie na każdego ucznia w danej klasie (art. 22 ae. ust.9 u.s.o.).
 8. Dyrektor szkoły na wniosek zespołu nauczycieli może dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości ich zakupu (art. 22 ab. ust. 5 pkt 1 u.s.o.).
 9. Dyrektor szkoły na wniosek zespołu nauczycieli może uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe (art. 22 ab. ust. 5 pkt 2 u.s.o.).

​​Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień

Do pobrania: