28 kwietnia 2015

Informacja dotycząca pensum nauczycieli uczących w tzw. oddziale „0”

W związku z licznymi zapytaniami Kuratorium Oświaty w Kielcach – na podstawie pisma znak: DWST-WPZN.6021.118.2015.MJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. otrzymanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej – informuje, że zgodnie z art. 42 ust.3 lp. 1-2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich, wynosi 25 godzin.

Natomiast w stosunku do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci pięcio- i sześcioletnich zastosowanie ma art. 42. ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć m.in. nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Powyższa opinia ma charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej wykładni prawa.

Pismo podpisała Pani Anna Chrościcka
Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł