28 kwietnia 2015

Opinia dotycząca nauczania języka obcego nowożytnego w oddziale przedszkolnym

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach informuję, że rozporządzenie MEN z dn. 30.05.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r., poz. 803) wprowadza obowiązkową, bezpłatną naukę języka obcego nowożytnego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Dyrektor przedszkola lub kierownik innej formy wychowania przedszkolnego będzie mógł już od 1 września 2014 r. w ramach realizacji podstawy programowej wprowadzić w swojej placówce naukę języka obcego nowożytnego. Obowiązek taki dla dzieci 5-letnich zostanie wprowadzony od 1 września 2015 r., a dla dzieci młodszych od 1 września 2017 roku.

Należy podkreślić, że rozporządzenie nie określa czasu przeznaczonego na naukę języka obcego w przedszkolu. Wymiar godzin zajęć nauczyciela, któremu zostanie powierzone prowadzenie zajęć tylko z języka obcego nowożytnego, ustala dyrektor.

Optymalne przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

Aby spełnić wymagania w tym zakresie, placówki te muszą dysponować kadrą pedagogiczną posiadającą przewidziane prawem kwalifikacje. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400 ze zm.) stanowi, że kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada osoba, która ukończyła:

 1. studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy nauczany w kolegium, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 3. studia pierwszego stopnia:
  1. na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  2. w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 4. nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu, lub
 5. studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się:
  1. świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub
  2. świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która:

 1. ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się:
  1. świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub
  2. świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  3. legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2014 poz. 1084) do 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł