22 kwietnia 2015

Informacja dotycząca zmian w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej

Polski Związek Logopedów (PZL) prosi o zapoznanie się ze zmianami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej.

PZL podjął działania na rzecz poprawy dostępności specjalistycznej pomocy logopedycznej, kierując wnioski i opinie do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W wyniku pracy Komisji Oświaty PZL i współpracujących ekspertów w 2013 r. rozszerzono na sprawdzianach i egzaminach szkolnych katalog dostosowań warunków do potrzeb edukacyjnych dla uczniów z afazją oraz zaburzeniami komunikacji językowej.

W bieżącym roku Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN wskazał wykładnię powiązanych przepisów oświatowych:

  1. Ze stanowiska MEN wynika, że w orzeczeniach wydawanych obecnie przez poradnie nie jest wymagane używanie określenia „niepełnosprawność ruchowa w tym afazja”, wystarczy użycie określenia „afazja”, popartego diagnozą lekarską oraz Zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w tym poradniach specjalistycznych w zależności od potrzeb mają możliwość wskazania, że dziecko wymaga wsparcia specjalisty odpowiednio neurologopedy lub surdologopedy; (załącznik pismo MEN z dnia 22.01.2015)
  2. Specjalności logopedów mogą być umieszczane m.in. na pieczęciach, wskazywane w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniach wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (załącznik pismo MEN z dnia 14.01.2015)

Mając na uwadze specyfikę pracy z dzieci z trudnościami w rozwoju językowym, prosimy o położenie nacisku na konieczność uwzględniania konsultacji poszczególnych przypadków z logopedami, jako jedynymi specjalistami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami komunikacji.