17 kwietnia 2015

Informacja dotycząca III Kieleckiego Dyktanda Matematycznego

Dnia 11 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1100 wszyscy uczniowie klas szóstych szkół podstawowych i trzecich gimnazjów napiszą po raz trzeci dyktando matematyczne.

Na dyktando składa się kilkanaście krótkich zadań rachunkowych.

Szkoły otrzymają 11 maja rano (do godziny 900) pocztą elektroniczną treści zadań, które powinny zostać przepisane na tablicy o godz. 1100 oraz informację dotyczącą przebiegu dyktanda. Uczniowie podzieleni na dwie grupy rozwiązują zadania na własnych kartkach.

Zadania mogą być również przekazane uczniom w formie kserokopii zestawów przesłanych do szkół.

Czas przeznaczony na dyktando to 40 minut.

Arkusze z rozwiązanymi zadaniami sprawdzają nauczyciele matematyki poszczególnych szkół. Prace uczniów przechowują szkoły, do końca roku szkolnego 2014/2015.

Szkoły przesyłają do SODMiDN w Kielcach wyniki zbiorcze drogą elektroniczną, na adres sodmidn@sodmidn.kielce.eu, do piątku 15 maja 2015r. – w tabeli informującej o liczbie poprawnych rozwiązań. Wzór tabeli zostanie dołączony do zestawu zadań.

Na podstawie uzyskanych wyników ustalone zostaną – podobnie jak w ubiegłym roku- współczynniki łatwości poszczególnych zadań, udostępnione następnie na stronie SODMiDN. Współczynniki te oraz porównanie ich z obliczonym przez nauczycieli poziomem wykonania zadań w poszczególnych klasach pomogą ustalić, jakie umiejętności rachunkowe uczniów wymagają dodatkowych ćwiczeń.

Zadania zostaną przesłane na adresy elektroniczne szkół, wskazane w poprzednim roku szkolnym. Prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny (41 3676726), jeżeli 11 maja 2015 roku, do godziny 9.30 szkoła nie otrzyma zadań i tabeli.

W razie pytań albo zmiany adresu elektronicznego szkoły, należy dzwonić do SODMiDN w Kielcach, tel. 41 36 76 726 lub do doradcy metodycznego matematyki Barbary Sękalskiej, tel.698 700 048.