6 marca 2015

Subwencja. Czy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i uczęszczające do niepublicznego przedszkola powinny być przekazywane dwie czy jedna dotacja?

Dziecko może być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności aż do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole.

Działania podejmowane w ramach wczesnego wspomagania dzieci są organizowane i finansowane niezależnie od wychowania przedszkolnego. Środki przekazywane przez samorządy w postaci dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem są pokrywane z budżetu państwa w postaci części oświatowej subwencji ogólnej.

Dotowanie przedszkoli niepublicznych regulują przepisy art. 90 ustawy o systemie oświaty1, a także w okresie przejściowym (tj. do dnia 31 sierpnia 2015 roku) przepisy art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw2.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

Natomiast, zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, przedszkola niepubliczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

W związku z powyższym przedszkole prowadzące, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, wczesne wspomaganie rozwoju otrzymuje na ucznia, który nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, objętego jednocześnie w danym przedszkolu wczesnym wspomaganiem oraz wychowaniem przedszkolnym, dwie dotacje:

1) dotację na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego,
2) dotację na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy.

Natomiast przedszkole prowadzące zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, wczesne wspomaganie rozwoju, otrzymuje na ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, objętego jednocześnie w danym przedszkolu wczesnym wspomaganiem oraz wychowaniem przedszkolnym, również dwie dotacje:

1) dotację na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego,
2) dotację na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jeśli uczeń niepełnosprawny nie jest objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju niepubliczne przedszkole otrzyma na niego dotację na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

Ponadto przedszkole może organizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka, które nie jest objęte wychowaniem przedszkolnym w tym przedszkolu. Zgodnie z przepisami art. 71b ustawy o systemie oświaty w przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w ośrodkach, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest organizowane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju, w których wskazano, że organizowane jest ono w placówkach mających możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania. Szczegółowe zasady prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powinny zostać uregulowane w statucie danej placówki.

Przedszkole prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dla dziecka niebędącego wychowankiem tego przedszkola otrzymuje dotację na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
2 Dz. U. z 2013 r., poz. 827, z późn. zm.