11 lutego 2015

Podział dotacji na wychowanie przedszkolne 2015

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie
i Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że środki z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2015 zostały podzielone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z informacjami zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej.

Należy podkreślić, że przyznana dotacja z budżetu państwa stanowi nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, a gmina musi dodatkowo przeznaczyć na nie środki własne zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Informację dotyczącą ewentualnych rozbieżności klasyfikacji budżetowej przyporządkowanej gminom na podstawie SIO ze stanem rzeczywistym należy przekazać w dniu dzisiejszym na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl (tel. 41 342-16-47) wyłącznie w przypadku wystąpienia ww. rozbieżności.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień