23 stycznia 2015

Ważny komunikat dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,

w związku ze zgłaszaniem wypoczynków w okresie ferii zimowych przypominam, że zgodnie z zapisem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r., Nr 12 poz. 67 z późn. zm.) organizator winien jest zgłosić wypoczynek do właściwego kuratorium oświaty nie później niż 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Jednocześnie zachęcam Państwa do zapoznania się z informacjami dla organizatorów wypoczynku, które znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Wypoczynek, turystyka, sport…

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień