12 stycznia 2015

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2014 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2014 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku – zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572).

Zgodnie z zapisem § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U.2014.902), rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, jest sporządzane przez jednostkę samorządu terytorialnego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

Sprawozdanie należy złożyć do dnia 31 stycznia 2015 roku w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł