8 stycznia 2015

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji na wychowanie przedszkolne

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie
i Wójtowie Gmin

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2014 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2015 roku w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl

Kwota dotacji z budżetu państwa pobrana w nadmiernej wysokości obliczana (po zaokrągleniu w dół do pełnych groszy) według algorytmu zawartego w rozporządzeniu, oznaczona literą Z – część dotacji pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa tylko wówczas gdy liczba dzieci w wieku 2,5 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym na obszarze danej gminy, wykazana w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku budżetowego, na który dotacja została udzielona, zmniejszyła się w porównaniu do liczby dzieci w wieku 2,5 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym na obszarze danej gminy, wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zwrot kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości powinien zostać dokonany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji, która była w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykorzystana przez gminę w roku budżetowym zgodnie z przeznaczeniem.

Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a w szczególności art. 169 ww. ustawy.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł