19 grudnia 2014

Rozliczenie zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2014

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2015 roku na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl (nr telefonu kontaktowego 41 342-19-06).

Jednocześnie informuję, że w związku z umową Nr DF-I-4086.13-1/2014 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2014 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia zawartą w dniu 28 stycznia 2014 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewodą Świętokrzyskim uprzejmie informuję, że Wojewoda jest zobowiązany zwrócić niewykorzystane w 2014 roku środki jak również odsetki od środków Funduszu Pracy do dnia 15 stycznia 2015 roku.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrot niewykorzystanych środków oraz odsetek od środków Funduszu Pracy naliczonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych Państwa jednostek do dnia 12 stycznia 2015 roku. Zwrot powyższych środków po upływie terminu określonego w ww. umowie skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł