26 listopada 2014

Komunikat w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o przygotowanie propozycji podziału na poszczególne województwa środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2015 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) Dofinansowanie to odbywa się na zasadach określonych w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w roku 2015 i nadesłanie w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia br. wg poniższego wzoru:

Rok 2015

Liczba młodocianych

Kwota

Nauka zawodu

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Razem

Do obliczeń na rok 2015 należy przyjąć następujące kwoty dofinansowania:

  • w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
  • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Powyższe kwoty uwzględniają waloryzację wskaźnikiem 105,7%, zatem przy wyliczeniach nie należy ich ponownie waloryzować.

Z poważaniem
​Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień