6 listopada 2014

Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów we wszystkich typach szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół z terenu województwa świętokrzyskiego!

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przeprowadzenie w szkołach monitorowania, którego celem jest zbadanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów.

Monitorowanie odbędzie się w dniach od 24 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014!

Monitorowaniem zostanie objęte 10% (publicznych oraz niepublicznych) szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Będzie ono przeprowadzone w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl, na której zostaną umieszczone dwie ankiety:

  • Ankieta nr 1 „Realizacja zajęć WF” dla dyrektorów wszystkich wytypowanych do monitorowania szkół;
  • Ankieta nr 2 „Alternatywne formy realizacji WF” dla dyrektorów wytypowanych do monitorowania szkół, w których część zajęć wychowania fizycznego jest realizowana w wymienionych w rozporządzeniu formach zajęć do wyboru przez uczniów.

Dyrektorzy szkół, w których wszystkie zajęcia wychowania fizycznego są realizowane w formie zajęć klasowo – lekcyjnych, nie powinni wypełniać ankiety nr 2.

Ponadto dyrektorzy szkól podstawowych proszeni są o podawanie danych dotyczących wyłącznie klas IV – VI.

W związku z powyższym informuję Państwa Dyrektorów wytypowanych do monitorowania szkół o :

  • konieczności zarejestrowania się na platformie www.seo2.npseo.pl. Dotyczy to tych dyrektorów szkół, którzy jeszcze nie rejestrowali się na platformie. Dotychczasowe rejestracje, loginy i hasła zachowują ważność;
  • zamieszczonej na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji pod adresem http://www.ore.edu.pl/s/676 instrukcji dla dyrektorów dotyczącej rejestracji i logowania na platformie, a także spisie ewentualnych problemów i ich rozwiązywaniu.

Planowany termin wypełniania ankiet:

  • od 24 listopada 2014 r. od godz. 12.00,
  • do 28. listopada 2014 r. do godz. 16.00.

Informuję, że rejestracja dyrektorów na platformie możliwa jest w każdym terminie. Ankiety przypisane do szkół będą widoczne na platformie od terminu rozpoczęcia monitorowania.

Zobowiązuję Państwa Dyrektorów szkół do niezwłocznego poinformowania drogą e-mailową Kuratorium Oświaty w Kielcach o wypełnieniu ankiety na adres: zbigniew.wojciechowski@kuratorium.kielce.pl

Kontakt do osoby odpowiedzialnej: Pan Zbigniew Wojciechowski tel. /41/ 34 21 639.

Do pobrania: