13 października 2014

VI Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK)

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Nauczyciele, Szkolni Doradcy Zawodowi

Uprzejmie informuję, że w dniach 20–26 października 2014 r. Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej organizuje VI Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK). Hasłem przewodnim tegorocznego cyklu jest: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”.

Proszę doradców zawodowych, pedagogów o przygotowanie interesującej oferty dla uczniów i ich rodziców propagującej ideę planowania kariery edukacyjno- zawodowej.

Nauczycieli realizujących zagadnienia z obszaru szkolnego doradztwa zawodowego, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, proszę o aktywne zaangażowanie się w projekt i przeprowadzenie interesujących spotkań, prelekcji, konkursów, wycieczek do zakładów pracy itp.

Proszę o przesyłanie pocztą elektroniczną na adres: bozena.kropisz@kuratorium.kielce.pl w terminie do 31 października 2014 r. sprawozdań z przeprowadzonych w szkołach i placówkach działań w ramach OTK wg poniżej załączonego wzoru.

Lp.

Nazwa szkoły

Działanie
(krótki opis)

Adresat działania

Instytucje wspomagające

Liczba osób uczestniczących w działaniu

Wybrane sprawozdania zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.

Życząc wielu interesujących pomysłów, zapraszam do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień