8 października 2014

Zgłaszanie wycieczki/imprezy zagranicznej uczniów do Kuratorium Oświaty w Kielcach

Podstawa prawna:

 • art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Procedura:

 • Dyrektor szkoły/placówki jest zobowiązany zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny o planowanej wycieczce lub imprezie zagranicznej.
 • Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
 • Uczestnikami wycieczki lub imprezy zagranicznej może być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
 • Wszystkie wyjazdy zagraniczne organizowane przez szkoły i placówki oświatowe działające na terenie całego województwa świętokrzyskiego należy zgłaszać w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3
 • Wyjazd zagraniczny należy zgłosić co najmniej 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.
 • Dokumentacja wyjazdu zagranicznego składana w formie zawiadomienia do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty powinna zawierać:
  1. Kartę wycieczki lub imprezy (wzór stanowi załącznik do przedmiotowego rozporządzenia z dnia 8 listopada 2001 roku). W karcie wycieczki powinny być wyraźne wpisane nazwa kraju, dokładny adres, telefon kontaktowy, czas pobytu, imiona i nazwiska kierownika oraz opiekunów.
  2. Program pobytu.
  3. Listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
  4. Potwierdzenie ubezpieczenie uczestników od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (do wglądu).
 • Dokumentacja wycieczki zagranicznej zgromadzona przez organizatora wyjazdu musi zawierać ponadto:
  1. Zgody rodziców /prawnych opiekunów na uczestnictwo w wycieczce/imprezie niepełnoletnich uczniów
  2. Regulamin danej wycieczki/imprezy (podpisany przez uczestników)
  3. Zadania kierownika i opiekunów danej wycieczki/imprezy.

Uwagi:

 • dla zapewnienia prawidłowej opieki nad dziećmi i młodzieżą biorącą udział w wycieczce/imprezie zagranicznej dyrektor szkoły/placówki wyznacza kierownika oraz opiekunów, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, miejsca wycieczki, rodzaju środka lokomocji,
 • w przypadku wyjazdów zagranicznych należy pamiętać, że zgodnie z § 14 ww. rozporządzenia kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanego wyjazdu,
 • uczniowie nie mogą przekraczać granicy państwowej na podstawie legitymacji szkolnej. Dokumentami uprawniającymi przekroczenie granicy państwowej są: paszport lub dowód osobisty, lub w przypadku uczniów obywateli państw trzecich – Lista Podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej.