19 września 2014

Pismo MEN ws. przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pana Tadeusza Sławeckiego z dnia 11 września 2014 roku ws.przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”:

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

28 lipca 2014 roku weszła w życie uchwała Nr 130/2014 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła". Przyjęcie Programu do realizacji wpisuje się w kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 pn. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.

W Programie uwzględniono zalecenia Najwyższej Izby Kontroli z przeprowadzonych kontroli w szkołach i placówkach oświatowych pn.: Profilaktyka narkomanii w szkołach; Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej; Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych oraz wnioski płynące z badań: ESPAD, HBSC, UNICEF, WHO nad zachowaniami problemowymi i ryzykownymi dzieci i młodzieży w obszarach: agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy, używania substancji psychoaktywnych przez młodzież, zaburzeń zdrowia psychicznego, zachowań żywieniowych i zaburzeń odżywiania oraz aktywności fizycznej.

Celem głównym Programu jest:

Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

Cele szczegółowe Programu dotyczą:

  1. Kreowania zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki.
  2. Zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.
  3. Promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmując starania o przyjęciu Programu, dąży do stałej poprawy warunków nauczania i wychowywania uczniów. Oczekujemy, że realizacja Programu przyczyni się do:

  1. Zwiększenia liczby działań podejmowanych przez szkoły i placówki na rzecz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, poprawy klimatu, zwiększenia poczucia akceptacji uczniów i wychowanków w społeczności szkolnej; zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego, wzrost kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.
  2. Ustabilizowania trendów lub zmniejszania zakresu i nasilenia problemów i zachowań problemowych dzieci i młodzieży, w tym: zmniejszenia poziomu agresji i przemocy, cyberprzemocy, podniesienia umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów, ustabilizowania trendów lub zmniejszenia zjawiska używania substancji psychoaktywnych oraz zwiększenia efektywności działań w zakresie rozwiązywania kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży.
  3. Zwiększenia zaangażowania szkół i placówek na rzecz upowszechniania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży i ich rodziców, a w szczególności podjęcia systematycznych działań na rzecz tworzenia i realizowania całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach i placówkach. Zadania wynikające z Programu na poziomie wojewódzkim będzie koordynować wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego zespołu koordynującego, w skład którego wejdą przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego; szkół i placówek; kuratorów oświaty; poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych; policji; organizacji pozarządowych oraz podmiotów w środowisku lokalnym właściwych do podejmowania określonych działań, współpracujących ze szkołą i placówką.

Zadaniem wojewódzkiego zespołu koordynującego będzie, m.in. przygotowanie dla wojewody opinii o nasileniu problemów i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w świetle wyników badań dostępnych na obszarze województwa. Wojewódzki zespół koordynujący będzie rekomendować wojewodzie priorytetowe zadania do realizacji w projektach, które mogą być finansowane lub dofinansowane w ramach Programu.

Realizacja Programu ma zwiększyć skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych, na rzecz bezpieczeństwa i poprawy klimatu społecznego w szkołach i placówkach. Zakres i poziom osiągania efektów będzie przedmiotem bieżącej ewaluacji prowadzonej na poziomie wojewódzkim oraz centralnie z udziałem zespołów koordynujących. Coroczna ewaluacja pozwoli na analizę bieżących efektów i szybkie reagowanie w przypadku niskiej skuteczności osiągania celów Programu. Ostateczne efekty, w tym osiągnięte rezultaty w województwach, zostaną ocenione w ewaluacji końcowej po zakończeniu Programu, która została zaplanowana do końca czerwca 2017 roku.

Informacje o Programie będą dostępne dla Państwa na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w bennerze „Bezpieczna i przyjazna szkoła". Powstanie także interaktywna mapa obrazująca zakres działań ważnych z punktu widzenia realizacji Programu w poszczególnych województwach, powiatach i gminach. Przy jej tworzeniu zostaną zaangażowani nauczyciele, wychowawcy, uczniowie, wychowankowie, rodzice oraz podmioty i instytucje, które wspierają działania szkoły i placówki w środowisku lokalnym.

Zwracam się do Państwa Dyrektorów o pilne włączenie się w realizację zadań określonych w celach Programu, z jednoczesnym monitorowaniem ich efektów wychowawczych i profilaktycznych. Na podjęte działania, które znajdą uzasadnienie w diagnozie problemów i potrzeb danego środowiska, szkoła lub placówka może ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Programu – na poziomie wojewódzkim wojewoda przyznaje projektom dofinansowanie lub finansowanie w formie dotacji celowej, które mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Żywię nadzieję, że dzięki zwiększeniu jakości działań wychowawczych i profilaktycznych oraz podjęciu szerokiej współpracy z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły lub placówki w środowisku lokalnym zakładane efekty Programu – po jego zakończeniu w 2016 roku – zostaną osiągnięte, z korzyścią dla całej społeczności szkolnej i jej otoczenia."

Szczegółu: Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła".