29 sierpnia 2014

List MEN do dyrektorów szkół w sprawie wypożyczania i ewidencjonowania podreczników w bibliotece

Szanowni Państwo
dyrektorzy szkół podstawowych,

nawiązując do pytań w sprawie ewidencjowania i wypożyczania Naszego elementarza oraz podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego i materiałów ćwiczeniowych zakupionych do klasy I ze środków dotacji celowej, przekazujemy informacje, które mogą być dla Państwa pomocne.

Art. 22aj ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, oraz że czynności związane z ich zakupem do biblioteki, jak również czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły. Art. 22ak ustawy nakłada na szkołę podstawową i gimnazjum obowiązki nieodpłatnego:

  • 1) wypożyczania uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać papierową, lub
  • 2) zapewniania uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub
  • 3) przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu lub ich udostępniania.

Stosownie do postanowień art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III, zapewnia Minister Edukacji Narodowej. Zadanie to Minister może wykonywać we współdziałaniu m.in. z wojewodami i kuratorami (art. 22c ust. 4 ustawy).

Podręcznik Nasz elementarz, dostarczony do szkół przez Ministra Edukacji Narodowej we współdziałaniu z wojewodami i kuratorami oświaty – zgodnie z art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty – staje się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem jego przekazania do szkoły. Przejście własności Naszego elementarza wynika wprost z art. 22ad ust. 1, a odbiór podręczników potwierdza dyrektor szkoły w aplikacji internetowej przygotowanej do obsługi procesu dystrybucji oraz bezpośrednio u wykonawcy usługi w momencie odbioru przesyłki.

Dyrektor szkoły powinien dokonać wprowadzenia na stan biblioteki szkolnej dostarczonych do szkoły egzemplarzy Naszego elementarza na podstawie faktycznie dostarczonej do szkoły liczby egzemplarzy.

Ewidencji materiałów bibliotecznych, w tym ww. podręcznika, oraz podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkoły ze środków dotacji celowej, należy dokonywać zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektorów szkół w zasadach (polityce) rachunkowości oraz w sposób umożliwiający realizację obowiązku inwentaryzacji, wynikającego z art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330).

Dyrektor szkoły, na podstawie art. 22ak ust. 2 ustawy o systemie oświaty, jest obowiązany określić szczegółowe warunki wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych a także warunki przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej i poinformować o nich rodziców. Przepis art. 22ak ust. 3 cyt. ustawy umożliwia szkole żądanie od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika Nasz Elementarz oraz zwrotu kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych sfinansowanych ze środków dotacji, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia ich do biblioteki. Należy przy tym podkreślić, że nie jest możliwe żądanie zwrotu nowego egzemplarza podręcznika w takich przypadkach.

Jednocześnie informujemy, że nie jest konieczne podpisywanie umów użyczenia podręczników z rodzicami ucznia.

Z poważaniem
Zespół ds. koordynowania działań
związanych ze zleceniem opracowania i wydania podręcznika przez MEN