20 maja 2014

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej na rok szk. 2014/2015

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w województwie świętokrzyskim

Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2014/2015, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2013/2014.

I. Stypendium Prezesa Rady Ministrów (dotyczy tylko szkół ponadgimnazjalnych)

Kandydata – tylko jednego – do tego stypendium powinna typować każda szkoła (publiczna i niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej) dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły).

Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z niżej podanych warunków (art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty):

 • otrzymać promocję z wyróżnieniem / tj. posiadanie przez ucznia średniej ocen z zajęć obowiązkowych nie niższej niż 4,75 oraz bardzo dobrej oceny z zachowania /, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
 • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z treścią § 2 ust. l – 6, ww. rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając następujących zasad i terminów:

 • kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski,
 • wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku jej braku – radzie pedagogicznej), w terminie do 24 czerwca 2014 r. Rada szkoły (rada pedagogiczna) po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty zatwierdza jednego kandydata do stypendium,
 • dyrektor szkoły – do 3 lipca (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do 10 lipca 2014 r. – przedstawia Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium.

Wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2014/2015 będą jeszcze uczniami danej szkoły.

Należy zadbać, aby w każdej uprawnionej szkole przeprowadzono typowanie kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Wnioski o stypendia należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa w piśmie.

UWAGA!

W sytuacji niewytypowania przez szkołę kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów zobowiązuję Państwa Dyrektorów do przesłania do Kuratorium Oświaty pisemnych wyjaśnień na temat przyczyny braku kandydata. Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa jako załącznik do pisma przewodniego.

II. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) (dotyczy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) przedstawia Kuratorowi Oświaty rada pedagogiczna, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana), w terminie:

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,
 • do 3 lipca (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do 10 lipca 2014 r.– w przypadku uczniów pozostałych klas.

Kandydatem do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być uczeń szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, który w roku szkolnym 2013/2014 uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, tj:

 • laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 • laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 • uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 • uczeń uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 • uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w roku szkolnym 2013/2014. Komplet dokumentów należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa w piśmie. W celu usprawnienia pracy uprzejmie proszę także o przesłanie na podany niżej adres mailowy wypełnionego wniosku jako załącznika w programie Word.

Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szanowni Państwo,

ze względu na przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przesyłamy 2 wzory (dla uczniów pełnoletnich i niepełnoletnich) oświadczeń dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania /MEN/.

Prosimy, aby stypendyści lub w przypadku uczniów niepełnoletnich ich rodzice / prawni opiekunowie wypełnili odpowiednie oświadczenie.

Działania związane ze stypendiami koordynuje:

UWAGA: Wnioski należy wypełnić pismem maszynowym oraz dołączyć pismo przewodnie zawierające liczbę składanych wniosków wraz z nazwiskami kandydatów do stypendium.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień