19 października 2016

BIP: Informacja o przyjęciach skarg i wniosków

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Kuratorium Oświaty w Kielcach załatwia wyłącznie skargi i wnioski należące do zakresu swojej właściwości.

Skargi nienależące do kompetencji Kuratorium Oświaty w Kielcach podlegają przekazaniu do właściwych organów, co może wpłynąć na wydłużenie terminu ich załatwienia.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Dział VIII „Skargi i wnioski”.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)

Skargi i wnioski do Kuratorium Oświaty w Kielcach można składać:

 • drogą pisemną na adres:
  Kuratorium Oświaty w Kielcach
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ESP na platformie ePUAP
 • osobiście:
  interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach – II piętro budynku C-1 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3:

  • Świętokrzyski Kurator Oświaty – w poniedziałki w godz. od 7.30 do 16.30, pokój 237
  • pracownicy Kuratorium Oświaty w Kielcach – od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30