4 lipca 2013

29 maja – zawiązanie Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych

Powołanie Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce nabiera realnych kształtów. Z inicjatywą tą występują minister administracji i cyfryzacji Michał Boni oraz lider cyfryzacji w Polsce Włodzimierz Marciński.

Umiejętności cyfrowe – od powszechnych, niezbędnych do korzystania z udogodnień on-line, poprzez konieczne w nauce i pracy, do tych najwyższych, otwierających niezwykłe szanse życiowe i może miejsce w historii – są konieczne dla rozwoju Polski i Polaków. Otwierają szanse rozwojowe i umożliwiają konkurencyjność na równym poziomie z najlepszymi i najzamożniejszymi. Jak to wykorzystamy, zależy od nas samych.

Inicjatywa powołania Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce wynika właśnie ze zrozumienia tego zjawiska oraz chęci stymulowanie działań na rzecz podnoszenia umiejętności i ich wykorzystywania. 

Uroczystość zawiązania Porozumienia planowana jest na dzień 29 maja.

Szerokie Porozumienie nawiązuje do ożywionej debaty europejskiej na temat znaczenia umiejętności cyfrowych, której znaczącym przykładem są takie niedawne wydarzenia jak ogłoszenie Manifestu w sprawie e-Umiejętności oraz powołanie praz Komisję Europejską Wielkiej Koalicji na rzecz Cyfrowych Miejsc Pracy.

Porozumienie jest nieformalnym zrzeszeniem dobrej woli instytucji, organizacji i firm, które identyfikują się z jego celami i działają na rzecz ich realizacji. Poszukiwać ono będzie synergii między inicjatywami, zbierać informacje o dobrych praktykach, propagować je w środowiskach nawet z pozoru odległych od zagadnień cyfryzacji. Informując o korzyściach i zagrożeniach, działać będzie na rzecz dostępu do wiedzy i informacji, zdobywania umiejętności niezbędnych na rynku pracy, partycypacji cyfrowej w życiu publicznym oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Poza działaniami uczestników, które traktowane będą jako indywidualny wkład do Porozumienia, rozwijane będą takie formy działania jak:

  • prowadzenie listy oczekiwanych działań lub obszarów interwencji,
  • tworzenie katalogu dobrych praktyk, także europejskich itp. oraz promowanie ich,
  • zbieranie potrzeb analityczno-badawczych i znajdowanie sposobów ich wypełnienia (kojarzenie potrzebującego-wykonawcy-finansującego),
  • udzielanie wsparcia ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym inicjatywom oraz wydarzeniom związanym z rozwojem umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych, w tym także działania na rzecz zwiększania zasięgu wybranych, udanych inicjatyw itp.
  • inspirowanie dyskusji oraz koordynowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych odnoszących się do celów Porozumienia,
  • pomoc w kojarzeniu współpracy pomiędzy uczestnikami Porozumienia,
  • organizowanie cyklicznie konferencji, a co dwa lata, naprzemiennie szczytów/zgromadzeń przeglądowych umiejętności cyfrowych.

Już dziś wiele organizacji, instytucji oraz firm wyraża zainteresowanie przystąpieniem do Porozumienia. Wkrótce określone zostaną warunki na jakich będzie to możliwe. Pracuje nad tym specjalna grupa inicjatywna.