Kategoria: BIP: Programy i zamówienia publiczne

13 czerwca 2016

Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2016 roku na terenie województwa świętokrzyskiego

Do pobra­nia: Ogło­sze­nie o zamó­wie­niu (13.06.2016 – 0,30MB) Spe­cy­fi­ka­cja Istot­ny­ch Warun­ków Zamó­wie­nia (13.06.2016 – 0,70MB) Spro­sto­wa­nie błę­du SIWZ (14.06.2016 – 0,02MB) Odpo­wie­dź na pyta­nie wyko­naw­cy nr 1 (17.06.2016 – 0,01MB) Odpo­wie­dź na pyta­nie wyko­naw­cy nr 2 (17.06.2016 – 0,02MB) Zawia­do­mie­nie o wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty (04.07.2016 – 0,11MB)